Et ass net ëmmer einfach wann 3 Generatiounen ënnert engem Dag wunnen.

Scho guer net wann se all esou verschidde Liewensopfaassungen hunn.

A während den een am Geld schwëmmt awer kengem ee Su matgëtt,

grübelen déi aner wéi se aus hiere Geldschwieregkeeten kéinten erauskommen.

Am einfachste wär et jo wann de Bop ganz plötzlech géif.....

Mee dorun soll ee net emol denken. Oder villäicht dach?

En ass al, en huet ee schwaacht Häerz mee en huet nach ee ganz speziellen, läschte Wonsch...

Nacheemol op seng al Deeg sou richteg d'Léift erliewen.

Mat allem wat dozou gehéiert. Wann een him den Wonsch géif erfëllen?

Natiirlech net ëmsoss. Well ëmsoss ass der Doud, seet ee Spréchelchen.

Oder stëmmt dat éieren net?

Uropféierung 2002 zu Nidderwampich

November 2010 zu Reckeng

Abrëll 2013 zu Waldbredimus

Februar 2014 zu Duelem